Tra cứu văn bản
Danh mục
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Thư viện tài liệu
 • Ngày cập nhật 07/10/2020 10:46

  Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi...

  | Xem tài liệu
 • Ngày cập nhật 05/12/2016 09:53

  Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy...

  | Xem tài liệu
 • Ngày cập nhật 04/12/2016 02:21

  Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngày...

  | Xem tài liệu
 • Ngày cập nhật 03/12/2016 09:07

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm hoặc thức ăn...

  | Xem tài liệu
 • Ngày cập nhật 02/12/2016 01:08

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen Ngày ban hành:...

  | Xem tài liệu
 • Ngày cập nhật 01/12/2016 01:16

  Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày...

  | Xem tài liệu
 • Ngày cập nhật 30/11/2016 01:07

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khoa học và Công nghệ Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: 15/03/2014 Số văn bản: 08 Ký hiệu: 08/2014/NĐ-CP...

  | Xem tài liệu
 • Ngày cập nhật 29/11/2016 01:00

  Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: 15/12/2013 Số văn bản: 34 Ký hiệu: 34/2013/TT-BTNMT...

  | Xem tài liệu
 • Ngày cập nhật 28/11/2016 02:04

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày ban hành: 04/03/2013 Ngày hiệu lực: 31/07/2013   Số văn bản: 21 Ký...

  | Xem tài liệu
 • Ngày cập nhật 27/11/2016 02:07

  Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày ban hành: 31/7/2013. Số văn bản: 1250 Ký hiệu: 1250/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/7/2013...

  | Xem tài liệu
 • Ngày cập nhật 26/11/2016 01:30

  Quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axit deoxyribonucleic. Ngày...

  | Xem tài liệu
 • Ngày cập nhật 25/11/2016 02:50

  Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa...

  | Xem tài liệu