Bông (Gossypium hirsutum L.) mang sự kiện chuyển gen MON 88701 được Bộ NN&PTNT cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Ngày cập nhật 22 Tháng Mười Hai 2020

Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 5114/QĐ-BNN-KHCN cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đối với Bông có tên khoa học Gossypium hirsutum L, mang sự kiện chuyển gen MON 88701, chống chịu thuốc trừ cỏ Dicamba và Glufosinate của Công ty TNHH Bayer Việt Nam.

Một số lưu ý đối với tổ chức, cá nhân được cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi: Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi được cấp trên cơ sở hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký đảm bảo thực vật biến đổi gen trên không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đối với con người và vật nuôi. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết để bông biến đổi gen MON 88701 sử dụng đúng mục đích đã cấp phép. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi cần tuân thủ các quy định tại Điều 17 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; các quy định hiện hành về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và quy định đối với sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Nguồn: Phòng LGA, Cục BTĐD