• Luật Đa dạng sinh học

  Ngày cập nhật 5 Tháng Tư 2017

  Luật này quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

 • Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi 2013

  Ngày cập nhật 25 Tháng Mười Một 2016

  Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

 • Luật An toàn thực phẩm

  Ngày cập nhật 14 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 28/06/2010, quy định về Luật an toàn thực phẩm   Số văn bản: 55 Ký hiệu: 55/2010/QH12 Ngày ban hành: 28/06/2010 Ngày hiệu lực: 28/06/2010 Người ký: Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch Quốc hội Cơ quan ban hành: Quốc hội Lĩnh vực: Y tế – Sức khỏe Phân loại: Luật – …