Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với ngô mang sự kiện MON 89034 và NK 603 cho Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Ngày cập nhật 3 Tháng Một 2021

Ngày 01/03/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 351/QĐ-BTNMT về việc cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho ngô biến đổi gen mang sự kiện MON 89034 kháng bộ cánh vảy của Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Quyết định này thay thế Quyết định số 1836/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho ngô biến đổi gen mang sự kiện MON 89034 kháng bộ cánh vảy của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam. 

Đối với  ngô mang sự kiện NK 603: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 354/QĐ-BTNMT ngày 01/03/2021 về việc cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho ngô biến đổi gen mang sự kiện MON 603 chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc Glyphosate của Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Quyết định này thay thế Quyết định số 2486/QĐ-BTNMT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho ngô biến đổi gen mang sự kiện MON 603 chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc Glyphosate của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam.

Cả hai sự kiện MON 89034 và NK 603 trước đó thuộc sở hữu của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam, hiện tại hai sự kiện nêu trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Bayer Việt Nam và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại với lý do thay đổi thông tin về tổ chức tại Giấy chứng nhận an toàn sinh học đã cấp theo quy định của Nghị định số 118/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học. 

Nguồn: Cục BTĐD