Cơ quan đầu mối quốc gia

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://www.monre.gov.vn

1.  Đu mi Quc gia đi vi Ngh đnh thư Cartagena v an toàn sinh hc:

GS.TS. Bùi Cách Tuyến

Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,
Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://www.monre.gov.vn

2. Đu mi Quc gia đi vi Trung tâm trao đi thông tin v an toàn sinh hc (BCH):

Hoàng Th Thanh Nhàn

Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hnhan@vea.gov.vn

Website: http://www.vea.gov.vn
Email: antoansinhhoc@vea.gov.vn

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Theo quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ)