Giới thiệu Nghị định số 118/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học

Ngày cập nhật 16 Tháng Mười Một 2020

Ngày 16/11/2020, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Tham gia Hội thảo và Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho biết, thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học mà Việt Nam là quốc gia thành viên, ngày 21/6/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và đang phát huy hiệu quả trong việc quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Việt Nam. Cụ thể, có 7 sự kiện ngô biến đổi gen đã được công nhận kết quả khảo nghiệm hạn chế; 5 sự kiện ngô biến đổi gen đã được công nhận kết quả khảo nghiệm diện rộng; 5 sự kiện ngô biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận An toàn sinh học; 44 sự kiện ngô, đậu tương, bông, cỏ linh lăng, củ cải đường và cải dầu biến đổi gen được cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

HT 118

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Trong quá trình triển khai thực hiện, có một số quy định cần được điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn quản lý. Trước bối cảnh đó, ngày 02/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2020.

Cấu trúc của Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02/10/2020 có 03 Điều gồm có Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP; Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp; Điều 3. Điều khoản thi hành và 13 Phụ lục gồm có Mẫu đơn đăng ký công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; Mẫu thuyết minh về năng lực của cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen;  Mẫu đơn đăng ký cấp lại Quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; Mẫu thuyết minh đăng ký khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; Mẫu Quyết định về việc cấp Giấy phép khảo nghiệm của sinh vật biến đổi gen; Mẫu đơn đăng ký cấp lại Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; Báo cáo kết quả khảo nghiệm của sinh vật biến đổi gen; Mẫu đơn đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học; Mẫu tóm tắt báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với sức khỏe con người; Mẫu đơn đăng ký cấp lại Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm; Mẫu tóm tắt báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với vật nuôi; Mẫu đơn đăng ký cấp lại Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Các điểm sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 118/2020/NĐ-CP so với Nghị định số 69/2010/NĐ-CP

I. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP như sau:

1. Điều 3 được bổ sung khoản 6 như sau: Giải thích từ ngữ: Sự kiện chuyển gen là kết quả của quá trình tái tổ hợp ADN mục tiêu vào một vị trí nhất định trong hệ gen của một loài sinh vật để tạo ra một sinh vật biến đổi gen tương ứng mang gen mục tiêu, bao gồm: sự kiện chuyển gen đơn lẻ là kết quả của quá trình chuyển một gen quy định một tính trạng mong muốn và sự kiện chuyển gen tổ hợp là kết quả của quá trình chuyển từ hai hoặc nhiều gen quy định một hoặc nhiều tính trạng mong muốn bằng công nghệ chuyển gen.

2. Điều 5 được bổ sung khoản 4 như sau: Sinh vật biến đổi gen là kết quả của quá trình lai quy tụ bằng phương pháp lai tạo truyền thống từ hai hoặc nhiều sự kiện chuyển gen đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học, Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi đồng thời tuân thủ các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thì được phóng thích vào môi trường, sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

3. Điều 7 được sửa đổi khoản 2 như sau: “Báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục IV, Phụ lục V và Phụ lục VI của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP.

Trường hợp sinh vật biến đổi gen mang sự kiện chuyển gen tổ hợp, trong báo cáo đánh giá rủi ro phải cung cấp các dữ liệu bổ sung về sự tương tác của các gen chuyển trong cấu trúc, tính bảo tồn toàn vẹn về cấu trúc, chức năng và biểu hiện của gen mục tiêu trong sinh vật nhận.

4. Điều 15. Nội dung khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen: Điểm c, Khoản 2 bổ sung các nội dung cho khảo nghiệm thực vật biến đổi gen gồm:

 • Đối với đánh giá rủi ro của thực vật biến đổi gen bao gồm: đánh giá ảnh hưởng đến hệ sinh thái đất; đánh giá ảnh hưởng của biện pháp canh tác thực vật biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học.
 • Bãi bỏ khoản 3 “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại khoản 2 của Điều này.”

5. Điều 17. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận Cơ sở khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen

 • Khoản 2, giảm 03 bộ hồ sơ xuống còn 01 bộ (Bổ sung hình thức nộp qua đường bưu điện và qua môi trường mạng, Bổ sung mẫu biểu số 01 và 02 về đơn đăng ký và thuyết minh năng lực).
 • Khoản 5, giảm thời gian ra quyết định từ 30 ngày xuống còn 10 ngày.
 • Khoản 6, bãi bỏ quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục.
 • Bổ sung Điều 17a và Điều 17b. Điều 17 a Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen (Thành phần Hội đồng; Trách nhiệm Hội đồng; Hoạt động của Hội đồng).
 • Điều 17b Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen.

6. Điều 18. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen.

 • Khoản 2 giảm 03 bộ hồ sơ xuống còn 01 bộ: Bổ sung hình thức nộp qua đường bưu điện và qua môi trường mạng, Bổ sung mẫu biểu số 03 và 04 về đơn đăng ký và thuyết minh đăng ký khảo nghiệm.
 • Khoản 4 giảm thời gian thẩm định từ 60 ngày xuống 45 ngày với khảo nghiệm diện rộng và 30 ngày với khảo nghiệm diện hẹp.
 • Khoản 5, giảm thời gian ra quyết định từ 30 ngày xuống còn 10 ngày.
 • Khoản 6, bãi bỏ quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục.

7. Điều 19. Nội dung Giấy phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen: Bổ sung biểu mẫu số 06 về mẫu Giấy phép. Bổ sung Điều 19a Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen.

8. Điều 21. Công nhận kết quả khảo nghiệm: 

 • Quy định rõ trình tự, thủ tục công nhận kết quả khảo nghiệm; 
 • Bổ sung biểu mẫu số 08 về mẫu báo cáo kết quả khảo nghiệm; 
 • Thời gian thẩm định và công nhận kết quả khảo nghiệm là 30 ngày đối với diện hẹp và 45 ngày đối với diện rộng.

9. Bổ sung các Điều 23a, 28a và 33a gồm Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học; Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm và Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thức ăn chăn nuôi.

10. Khoản 3, Điều 42: “Trường hợp vận chuyển quá cảnh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 42 của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP qua lãnh thổ Việt Nam, thủ tục quá cảnh thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.”

II. Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

1. Hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, cấp Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, công nhận kết quả khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen đã tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận. Trừ trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ có yêu cầu thực hiện theo quy định của Nghị định này.

2. Quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, công nhận kết quả khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý.

Chi tiết Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020.

Nguồn: Phòng LGA – Cục BTĐD