• Dien dan 1

    Chủ đề 1:

    Ngày cập nhật 6 Tháng Năm 2019

    Thu thập thông tin về các biện pháp quản lý rủi ro, sử dụng an toàn và thực hành tốt để xử lý an toàn các sinh vật, thành phần và sản phẩm của sinh học tổng hợp Thảo luận này sẽ tập trung vào việc thu thập thông tin về các biện pháp quản …