• Module 1: Đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro của sinh vật biến đổi gen

    Ngày cập nhật 6 Tháng Năm 2019

    ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN (Nguồn: Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.) Mục lục Nguyên tắc đánh giá rủi ro …