Giới thiệu

Công ước Đa dạng sinh học được hoàn thiện tại Nairobi vào tháng 5/1992 và đưa ra các nước xem xét ký kết trong Hội nghị của Liên hợp Quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) tại Rio de Janero ngày 05/6/1992. Hiện nay, công ước là công cụ quốc tế chính được dùng để giải quyết các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học nhằm thực hiện ba mục tiêu chính:
  • i) bảo tồn đa dạng sinh học;
  • ii) sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên;
  • iii) chia sẻ lợi ích công bằng và bình đẳng các lợi ích của việc sử dụng tài nguyên di truyền.
An toàn sinh học là một trong những vấn đề được đề cập trong Công ước. Khái niệm này đề cập đến nhu cầu bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường khỏi những tác động tiêu cực có thể có của các sản phẩm của công nghệ sinh học hiện đại. Đồng thời, Công nghệ sinh học hiện đại cũng được công nhận là có nhiều tiềm năng phát triển cuộc sống con người, đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu thiết yếu về thực phẩm, nông nghiệp và sức khoẻ.

Đọc thêm...

Eurowindow