Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162

Ngày cập nhật 12 Tháng Sáu 2023

Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là báo cáo đánh giá rủi ro của cây trồng biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học của ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162 kháng sâu hại bọ cánh vảy do công ty TNHH Syngenta Việt Nam đăng ký và đăng ngày 28 tháng 4 năm 2023 trong chuyên mục lấy ý kiến công chúng.

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhận được đơn và hồ sơ đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162 kháng sâu hại bọ cánh vảy của công ty TNHH Syngenta Việt Nam. Thực hiện quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen về việc đăng tải Báo cáo đánh giá rủi ro của cây trồng biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học – cơ quan thường trực thẩm định đăng tải Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162 kháng sâu hại bọ cánh vảy để lấy ý kiến công chúng:

– Link tải Báo cáo đánh giá rủi ro: BC ĐGRR_Ngô MIR162-SYNGENTA.pdf

– Thời gian lấy ý kiến công chúng: Từ ngày 09/6/2023 đến hết ngày 08/7/2023.

Các ý kiến tham gia xin gửi về: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Địa chỉ: Phòng Bảo tồn Loài, Nguồn gen và An toàn sinh học, phòng B213, số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: phonglga.bca@gmail.com hoặc lnhung@monre.gov.vn

Đầu mối xử lý: Ông Lê Ngọc Hưng, chuyên viên phòng Bảo tồn Loài, Nguồn gen và An toàn sinh học. Điện thoại: 0944.083.109

Trân trọng cảm ơn.