• images

  Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162

  Ngày cập nhật 12 Tháng Sáu 2023

  Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là báo cáo đánh giá rủi ro của cây trồng biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh …

 • ND 69

  Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

  Ngày cập nhật 27 Tháng Năm 2020

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11478/VPCPNN ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Chính …

 • Bt11

  Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện Bt11

  Ngày cập nhật 11 Tháng Tám 2016

  Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là “Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của giống ngô biến đổi gen mang sự kiện Bt11 kháng sâu hại” do công ty TNHH Syngenta Việt Nam đăng ký.

 • GA21

  Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện GA21

  Ngày cập nhật 11 Tháng Tám 2016

  Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là “Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của giống ngô biến đổi gen mang sự kiện GA21 chống chịu thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất glyphosate” do công ty TNHH Syngenta Việt Nam đăng ký.

 • NK603

  Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện NK603

  Ngày cập nhật 11 Tháng Tám 2016

  Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là”Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của giống ngô biến đổi gen mang sự kiện NK603 chống chịu thuốc trừ cỏ roundup gốc glyphosate” do công ty TNHH Dekalb Việt Nam đăng ký.

 • MON89034

  Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện MON89034

  Ngày cập nhật 11 Tháng Tám 2016

  Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là “Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của giống ngô biến đổi gen mang sự kiện MON89034 kháng sâu hại” do công ty TNHH Dekalb Việt Nam đăng ký.

 • 1507

  Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện TC1507

  Ngày cập nhật 19 Tháng Ba 2014

  Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là “Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của giống ngô biến đổi gen mang sự kiện TC1507 kháng sâu bộ cánh phấn” do công ty TNHH Pioneer Hi-bred Việt Nam đăng ký.