• Bt11

  Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện Bt11

  Ngày cập nhật 11 Tháng Tám 2016

  Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là “Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của giống ngô biến đổi gen mang sự kiện Bt11 kháng sâu hại” do công ty TNHH Syngenta Việt Nam đăng ký.

 • GA21

  Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện GA21

  Ngày cập nhật 11 Tháng Tám 2016

  Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là “Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của giống ngô biến đổi gen mang sự kiện GA21 chống chịu thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất glyphosate” do công ty TNHH Syngenta Việt Nam đăng ký.

 • NK603

  Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện NK603

  Ngày cập nhật 11 Tháng Tám 2016

  Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là”Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của giống ngô biến đổi gen mang sự kiện NK603 chống chịu thuốc trừ cỏ roundup gốc glyphosate” do công ty TNHH Dekalb Việt Nam đăng ký.

 • MON89034

  Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện MON89034

  Ngày cập nhật 11 Tháng Tám 2016

  Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là “Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của giống ngô biến đổi gen mang sự kiện MON89034 kháng sâu hại” do công ty TNHH Dekalb Việt Nam đăng ký.

 • 1507

  Báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen mang sự kiện TC1507

  Ngày cập nhật 19 Tháng Ba 2014

  Lấy ý kiến công chúng là một bước trong thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. Dưới đây là “Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của giống ngô biến đổi gen mang sự kiện TC1507 kháng sâu bộ cánh phấn” do công ty TNHH Pioneer Hi-bred Việt Nam đăng ký.