Luật Đa dạng sinh học

Ngày cập nhật 5 Tháng Tư 2017

Số văn bản: 20
Ký hiệu: 20/2008/QH12
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ
Phân loại: Luật
Trích yếu: Luật này quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.
Tải xuống:
LUAT_DA_DANG_SINH_HOC