Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT

Quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axit deoxyribonucleic.
Ngày ban hành: 21/6/2013.
Ngày hiệu lực: 05/8/2013.

Tải xuống: Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT

Số văn bản:
Ký hiệu: 13/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 21/6/2013.
Ngày hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp1
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: