Nghị định số 21/2013/NĐ-CP

Ngày cập nhật 28 Tháng Mười Một 2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 04/03/2013
Ngày hiệu lực: 31/07/2013

 

Số văn bản: 21
Ký hiệu: 21/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/3/2013
Ngày hiệu lực: 31/7/2013
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Quản lý nhà nước
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải xuống:  Nghị định số 21/2013/NĐ-CP