Nội dung quyết định về kết hợp giữa Công ước và các Nghị định thư của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 6 Tháng Một 2018

Hội nghị các Bên tham gia như cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học

1. Quyết định sử dụng các tiêu chí sau để rà soát lại kinh nghiệm với việc tổ chức các cuộc họp đồng thời theo quyết định BS-VII / 9, đoạn 5:

(a) Sự tham gia đầy đủ và có hiệu quả của đại diện thành viên các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển và các Bên có nền kinh tế đang chuyển đổi, trong các cuộc họp của Hội nghị các Bên tham gia như cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena;

(b) Phát triển có hiệu quả các kết quả của Hội nghị các Bên tham gia như cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena;

(c) Tăng cường sự kết hợp giữa Công ước và các Nghị định thư;

(d) Phí tổn – hiệu quả, bao gồm cả sự cần thiết phải có các chuyên gia về các vấn đề liên quan đến Nghị định thư Cartagena có mặt trong suốt hai tuần của các cuộc họp đồng thời;

(e) Số lượng Bên tham gia báo cáo cải thiện các cuộc tham vấn, phối hợp và hiệp lực giữa các đầu mối quốc gia của Công ước và các Nghị định thư;

(f) Đánh giá về trách nhiệm hậu cần và khâu kỹ thuật của các Chính phủ chủ nhà trong các cuộc họp đồng thời do họ tổ chức;

2. Tái khẳng định lời kêu gọi tới các nước phát triển trong việc tăng cường đóng góp cho các quỹ ủy thác tự nguyện liên quan nhằm đảm bảo sự tham gia đầy đủ và có hiệu quả của đại diện thành viên các nước phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển; Các bên có nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi, trong các cuộc họp đồng thời;

3. Thúc đẩy hợp tác và kết hợp giữa các nhóm chuyên gia hiện tại và tương lai theo Công ước và các Nghị định thư nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực con người và tài chính.

Nguồn: cbd.int