Nội dung quyết định về theo dõi và báo cáo của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 8 Tháng Mười Hai 2017

Ghi nhận các báo cáo quốc gia lần thứ ba do các Bên đệ trình và hoan nghênh các phân tích do Ban Thư ký thực hiện,

Xem xét các thách thức với định dạng báo cáo cho báo cáo quốc gia lần thứ ba được xác định bởi Nhóm liên lạc về Xây dựng Năng lực tại cuộc họp thứ mười một và Uỷ ban Tuân thủ tại cuộc họp lần thứ mười ba,

1. Thể hiện quan tâm về tỷ lệ nộp báo cáo quốc gia thấp hơn so với chu kỳ báo cáo trước đó và lưu ý rằng các báo cáo quốc gia thứ ba vẫn còn đến 37 Bên, trong đó có 4 bên đã tiếp cận các nguồn vốn từ Quỹ Môi trường Toàn cầu để chuẩn bị báo cáo quốc gia lần thứ ba;

2. Hoan nghênh sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Môi trường Toàn cầu cho một số Bên tham gia hỗ trợ chuẩn bị báo cáo quốc gia, nhưng lưu ý với sự quan tâm rằng 39 Bên có đủ điều kiện để nhận tài trợ cho Chương trình Môi trường Toàn cầu để hoàn thành báo cáo quốc gia hoặc không áp dụng cho khoản tài trợ đó hoặc không thể tiếp cận hỗ trợ tài chính;

3. Cũng hoan nghênh những nỗ lực của Ban Thư ký để hỗ trợ các Bên trong việc đưa ra các báo cáo quốc gia và để đảm bảo tính đầy đủ của chúng;

4. Ghi nhận ảnh hưởng của những thách thức do những thay đổi hành chính mới trong Liên hợp quốc và những tác động của nó đối với chu kỳ báo cáo hiện tại, như sự chậm trễ trong việc nộp báo cáo quốc gia lần thứ ba;

5. Đôn đốc các Bên chưa nộp báo cáo quốc gia lần thứ ba làm càng sớm càng tốt;

6. Cũng kêu gọi các Bên chưa nộp báo cáo toàn quốc lần thứ ba để làm càng sớm càng tốt;

7. Yêu cầu Ủy ban Tuân thủ tìm hiểu các lý do đối với tỷ lệ nộp báo cáo quốc gia thứ ba thấp;

8. Yêu cầu Thư ký Điều hành:

(a) Xây dựng định dạng sửa đổi cho các báo cáo quốc gia lần thứ 4 nhằm đảm bảo rằng thông tin đầy đủ và chính xác được nắm bắt để đảm bảo áp dụng các thông tin cơ bản, như được xác lập trong quyết định BS-VI / 15,

(i) Cải thiện việc xây dựng các câu hỏi cho rõ ràng, cung cấp thêm lời giải thích khi cần thiết;

(ii) Loại bỏ câu hỏi thừa được sử dụng cho báo cáo quốc gia lần thứ ba;

(iii) Thêm các câu hỏi nhằm lồng ghép vấn đề an toàn sinh học vào sự đa dạng sinh học của quốc gia chiến lược và kế hoạch hành động, các chính sách và pháp luật khác;

(b) Áp dụng định dạng sửa đổi cho các báo cáo quốc gia lần thứ 4 để Cơ quan phụ trợ về Thực hiện và xem xét bởi Hội nghị các Bên tham gia như là cuộc họp của các bên tham gia Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học.

Nguồn: cbd.int