Nội dung quyết định về danh sách các chuyên gia về an toàn sinh học của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 25 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học,

Nhắc lại quyết định BS-VI / 4,

Nhận thức tầm quan trọng của danh sách các chuyên gia như là một công cụ hữu ích cho việc xây dựng năng lực,

  1. Mời các Bên và các Chính phủ khác chưa hoàn thành việc này để đề cử các chuyên gia vào danh sách và hoàn thành để mời các chuyên gia được đề cử vào danh sách để cập nhật hồ sơ của họ;
  2. Nhắc lại lời mời để phát triển các nước thành viên, các Chính phủ khác và các tổ chức có liên quan tự nguyện đóng góp để thực hiện đầy đủ danh mục, tạo điều kiện cho việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược cho Nghị định thư Cartagena cho giai đoạn 2011-2020;
  3. Quyết định mở rộng danh mục bao gồm các chuyên gia được các Bên và các Chính phủ khác chỉ định tham gia vào các nhóm chuyên gia và mạng lưới chuyên gia kỹ thuật theo Nghị định thư Cartagena;
  4. Khuyến khích các Bên và các Chính phủ khác xem xét việc để cử các chuyên gia trong các lĩnh vực thiếu chuyên môn về danh mục hiện tại, ví dụ trong các lĩnh vực quản lý dữ liệu liên quan đến an toàn sinh học và đa dạng sinh học, phân tích kinh tế xã hội và thương mại, sinh tổng hợp, nhận thức của công chúng, giáo dục và thành phần tham gia;
  5. Yêu cầu Thư ký điều hành sửa đổi và sắp xếp mẫu đơn đề cử cho danh sách các chuyên gia về an toàn sinh học để tạo thuận lợi cho việc đệ trình và thu thập thông tin;
  6. Yêu cầu Thư ký điều hành kết hợp chức năng thông qua BCH về an toàn sinh học cho phép người dùng tìm kiếm danh sách các chuyên gia và sắp xếp các kết quả theo chuyên mục được các chuyên gia đề cử bao gồm các nhóm chuyên gia hoặc mạng lưới theo Nghị định thư, cũng như các chuyên gia tích cực tham gia vào các nhóm hoặc mạng lưới;
  7. Yêu cầu thêm Thư ký Điều hành để tìm kiếm khả năng kết nối danh sách các chuyên gia về an toàn sinh học với các công cụ đang được phát triển theo các sáng kiến ​​khác như Sáng kiến ​​Bio-Bridge và Codex Alimentarius nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định các nhu cầu an toàn sinh học được xác định bởi Các bên có nguồn tài chính sẵn có và hỗ trợ kỹ thuật.

Nguồn: cbd.int