Nội dung quyết định về Ngân sách cho chương trình làm việc tổng hợp của Ban Thư ký của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 26 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học,

Nhắc lại quyết định VII / 7 và quyết định XII / 32 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước đa dạng sinh học, cũng như quyết định I / 13 của Hội nghị các Bên tham gia như cuộc họp các Bên tham gia Nghị định thư Nagoya về tiếp cận và chia sẻ lợi ích,

  1. Quyết định thông qua một chương trình làm việc tổng hợp và ngân sách cho Công ước đa dạng sinh học, Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học và Nghị định thư Nagoya về tiếp cận và chia sẻ lợi ích các nguồn tài nguyên di truyền;
  2. Quyết định chia sẻ tất cả các chi phí cho các dịch vụ Ban thư ký trong Công ước, Nghị định thư Cartagena và Nghị định thư Nagoya với tỷ lệ 76: 16: 8 cho hai năm 2017-2018;
  3. Thông qua ngân sách chương trình cốt lõi cho Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học là 2.937.900 đô la Mỹ cho năm 2017 và 3.007.100 đô la Mỹ cho năm 2018, chiếm 16 phần trăm ngân sách tổng hợp là 18.361.600 đô la Mỹ cho năm 2017 và 18.794.200 đô la Mỹ cho năm 2018 đối với Công ước và Nghị định thư, cho các mục đích liệt kê trong các bảng 1a và 1b dưới đây;
  4. Thông qua quy mô đánh giá để phân bổ chi phí cho năm 2017 và 2018;
  5. Quyết định sáp nhập Quỹ Tín thác cho các khoản đóng góp tự nguyện bổ sung để hỗ trợ các hoạt động đã được phê duyệt của Công ước và các Nghị định thư (BE, BH, BX) để các nguồn lực có thể được sử dụng cho các dự án được nhắm tới nhiều hơn một công cụ, quyết định các khoản đóng góp tự nguyện mới cho các hoạt động nên được đưa vào Quỹ Uỷ thác BE và yêu cầu Giám đốc Điều hành của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc yêu cầu sự chấp thuận của Hội đồng Môi trường của Liên Hiệp Quốc để đổi tên Quỹ Tín thác Hợp nhất thành “Quỹ Tín thác tự nguyện đặc biệt để đóng góp hỗ trợ các hoạt động bổ sung khác Công ước về Đa dạng Sinh học và các Nghị định thư ‘;
  6. Thừa nhận dự toán kinh phí cho Quỹ Tín thác Tự nguyện Đặc biệt (BHTT) đối với các khoản đóng góp tự nguyện bổ sung để hỗ trợ các hoạt động đã được phê duyệt của Nghị định thư Cartagena cho giai đoạn 2017-2020;
  7. Ghi nhận Quỹ Hỗ trợ Tự nguyện Đặc biệt (BH) tự nguyện đóng góp bổ sung để hỗ trợ các hoạt động được phê duyệt của Nghị định thư Cartagena cần được kéo dài trong thời gian bốn năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 cho phép Thư ký Điều hành đóng quản lý Quỹ Ủy thác, yêu cầu Giám đốc Điều hành của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc yêu cầu sự chấp thuận của Hội đồng Môi trường của Liên hợp quốc về việc gia hạn;
  8. Quyết định áp dụng, những thay đổi cần thiết, khoản 4; 6 đến 20 và 24 đến 47 của quyết định XIII / 32 của Hội nghị các Bên.

Nguồn: cbd.int