Nội dung quyết định về Hợp tác với các tổ chức, công ước và sáng kiến khác của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 26 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học,

Nhắc lại các quyết định BS-II / 6, BS-V / 6, BS-VI / 6 và BS-VII / 6,

Chào đón các thông tin được cung cấp bởi Ban Thư ký về các hoạt động được tiến hành để cải thiện hợp tác với các tổ chức, các công ước và sáng kiến ​​khác (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/6),

Đồng thời hoan nghênh sự hợp tác của Thư ký Điều hành, trong thời gian qua với Tổ chức Thương mại Thế giới, Tổ chức Nông Lương LHQ, Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế , Công ước châu Âu về Công ước Châu Âu về Tiếp cận Thông tin, Góp phần của công chúng trong việc ra quyết định và tiếp cận luật pháp trong các vấn đề Môi trường (Công ước Aarhus), Phòng thí nghiệm chứng nhận Châu Âu về Thực phẩm GM và thức ăn của Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Ủy ban châu Âu, Sáng kiến ​​Hải quan Xanh, Hiệp hội kết hợp Châu Mỹ La tinh (ALADI), Uỷ ban Liên minh Châu Phi, Trung tâm chứng nhận quốc gia Mexico về phát hiện các sinh vật biến đổi gen (CNRDOGM) và Viện Sinh học Quốc gia Slovenia,

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác và phối hợp giữa các tổ chức có liên quan, các hiệp định và sáng kiến ​​đa phương để thực hiện Nghị định thư và Kế hoạch Chiến lược cho Nghị định Cartagena về an toàn sinh học giai đoạn 2011-2020 được thông qua tại cuộc họp lần thứ 5 của các Bên tham gia Nghị định thư (Quyết định BS-V/16),

1. Khuyến khích các Bên nâng cao và tăng cường hợp tác ở cấp khu vực và cấp quốc gia giữa các đầu mối của các tổ chức, công ước và sáng kiến ​​có liên quan đến việc thực hiện Nghị định thư an toàn sinh học, nếu phù hợp;

2. Yêu cầu Thư ký Điều hành với sự sẵn có của các quỹ để tiếp tục hợp tác với các tổ chức, công ước và sáng kiến ​​liên quan khác, bao gồm các tổ chức có liên quan ở cấp quốc gia và cấp khu vực, có sự tham gia của các chuyên gia từ các người bản địa và cộng đồng địa phương, xem xét nhằm đạt được mục tiêu chiến lược trong lĩnh vực trọng tâm 5, về quan hệ và hợp tác, của Kế hoạch Chiến lược cho Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học.

Nguồn: cbd.int