Nội dung quyết định về vận chuyển xuyên biên giới không chủ ý và các biện pháp khẩn cấp của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 8 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học,

1. Thông qua sử dụng định nghĩa với các thuật ngữ “vận chuyển xuyên biên giới không chủ ý: là vận chuyển xuyên biên giới của sinh vật biến đổi gen đã vô tình vượt qua biên giới quốc gia của một Bên mà sinh vật biến đổi gen đã phóng thích, các yêu cầu của Điều 17 Nghị định thư áp dụng cho vận chuyển xuyên biên giới chỉ khi sinh vật biến đổi sống có liên quan sẽ có những tác động tiêu cực, đáng kể đến việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, có tính đến các nguy cơ đối với sức khoẻ con người, ở các quốc gia khả năng bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng” và “vận chuyển xuyên biên giới bất hợp pháp: vật chuyển xuyên biên giới của các sinh vật biến đổi sống được tiến hành trái với các biện pháp trong nước thực hiện Nghị định thư đã được thông qua bởi Bên liên quan.”, để sử dụng nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc thực hiện Nghị định thư;

2. Khuyến khích các Bên sử dụng các định nghĩa với các thuật ngữ “vận chuyển xuyên biên giới không chủ ý” và “vận chuyển xuyên biên giới bất hợp pháp” khi hoàn thành báo cáo quốc gia;

3. Yêu cầu các Bên nộp thông tin về Thông tin về An toàn an toàn sinh học và hướng dẫn hiện có về các cơ chế cho các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp phát hành dẫn dắt hoặc có thể dẫn tới chuyển động xuyên biên giới không chủ ý của một sinh vật biến đổi sống mà có thể có tác động bất lợi đáng kể về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, có tính đến các nguy cơ đối với sức khoẻ con người;

4. Ghi nhận ý kiến ​​về dự thảo tài liệu tập huấn, phát hiện và xác định sinh vật biến đổi gen;

5. Mời các Bên cung cấp thông tin về năng lực và nhu cầu trong việc phát hiện và xác định các sinh vật biến đổi gen, bao gồm danh sách các phòng thí nghiệm và các hoạt động cụ thể;

6. Khuyến khích các Bên thành lập các cơ chế hiệu quả để hỗ trợ quy trình làm việc để lấy mẫu, phát hiện và xác định;

7. Khuyến khích các bên thành lập, hỗ trợ và tham gia vào các mạng lưới khu vực và tiểu vùng để phát hiện các sinh vật biến đổi sống để thúc đẩy hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực này, tùy thuộc kharnawng tài chính;

8. Mời các Bên chỉ định các chuyên gia trong lĩnh vực phát hiện sinh vật biến đổi gen và xác định danh mục các chuyên gia an toàn sinh học;

9. Khuyến khích các Bên, các Chính phủ khác và các tổ chức có liên quan nộp thông tin về Thông tin về Biosafety Clearing-House về các phương pháp phát hiện và xác định các sinh vật biến đổi gen, đặc biệt chú trọng đến các phương pháp đã được kiểm chứng.

Thông tin chi tiết mời đọc: tại đây

Nguồn: cbd.int