Nội dung quyết định về xây dựng năng lực của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 25 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học,

Nhắc lại quyết định BS-VI / 3,

Ghi nhận báo cáo về tình hình thực hiện Khung và Kế hoạch hành động về Xây dựng Năng lực để thực hiện hiệu quả Nghị định thư Cartagena được giới thiệu bởi Ban thư ký điều hành (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/3),

Ghi nhận những nỗ lực đánh giá cao các Bên, các quốc gia, khu vực và các tổ chức quốc tế đóng góp trong việc thực hiện Khung và Kế hoạch hành động về Tăng cường Năng lực, đặc biệt đối với các khu vực trọng điểm 1, 2 và 5 về các khuôn khổ quốc gia về an toàn sinh học, đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro, sự tham gia, giáo dục, nhận thức của công chúng,

Nhận thức được rằng nhiều công việc cần đạt được những kết quả mong đợi của Khung và Kế hoạch hành động về Nâng cao Năng lực trong thời gian còn lại cho đến khi kết thúc Khung và Kế hoạch Hành động,

Nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên xây dựng nhu cầu về năng lực để tạo thuận lợi cho việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực có sẵn hạn chế và tối đa hóa việc thực hiện Nghị định thư và Kế hoạch Chiến lược trong giai đoạn còn lại cho đến năm 2020,

Nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các hoạt động một cách có hiệu quả và thúc đẩy sự điều phối, đặc biệt là với các hoạt động xây dựng năng lực thực hiện theo Công ước,

  1. Quyết định duy trì Khung và Kế hoạch hành động về Xây dựng Năng lực đối với thực hiện hiệu quả Nghị định thư Cartagena như đã thông qua trong quyết định BS-VI / 3;
  2. Mời các Bên, các Chính phủ khác và các tổ chức liên quan tiếp tục các nỗ lực nhằm tăng cường việc thực hiện Khung khổ và Kế hoạch hành động về Nâng cao Năng lực;
  3. Thúc đẩy các Bên, dành thời gian còn lại cho đến năm 2020, ưu tiên và tập trung vào các mục tiêu hoạt động liên quan đến xây dựng luật an toàn sinh học quốc gia, đánh giá rủi ro, phát hiện và xác định các sinh vật biến đổi gen sống và nhận thức, giáo dục và sự tham gia của cộng đồng trong việc thúc đẩy việc thực hiện Nghị định thư;
  4. Mời các Bên, các Chính phủ khác và các tổ chức liên quan có thể làm như vậy để cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật bổ sung cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển trong số đó và các Bên có nền kinh tế để tiếp tục thực hiện Khung khổ và Kế hoạch hành động cho Nâng cao Năng lực;
  5. Yêu cầu Quỹ Môi trường Toàn cầu tiếp tục hỗ trợ tài chính để cho phép các Bên nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất và các quốc gia đang phát triển đảo nhỏ, các Bên có nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi để tiếp tục thực hiện Khung và Kế hoạch Hành động để xây dựng năng lực;
  6. Đôn đốc các Bên và các Chính phủ khác lồng ghép an toàn sinh học trong các chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học và các chiến lược phát triển quốc gia rộng hơn để thực hiện Chương trình Nghị sự năm 2030 về Phát triển Bền vững và các Mục tiêu Phát triển Bền vững;
  7. Yêu cầu Thư ký Điều hành, tuỳ thuộc vào nguồn lực sẵn có phối hợp với các tổ chức có liên quan để hỗ trợ thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực ưu tiên Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học có trong phụ lục và được phản ánh trong Kế hoạch hành động ngắn hạn (2017-2020) nhằm Tăng cường và Hỗ trợ xây dựng năng lực thực hiện Công ước và các Nghị định thư như phụ lục kèm theo quyết định XIII / 23 của Hội nghị các Bên.

Nguồn: cbd.int