Nội dung quyết định về Các đơn vị trực thuộc của Ban Thư ký của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 26 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học,

Nhắc lại quyết định BS-VI / 9 và ghi nhận những kinh nghiệm thu được và các bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề khoa học và kỹ thuật thông qua việc thành lập các nhóm chuyên gia kỹ thuật và các diễn đàn thảo luận trực tuyến như nhóm chuyên gia kỹ thuật đặc biệt về đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro, nhóm Chuyên gia kỹ thuật đặc biệt về xem xét và đánh giá thứ hai của Nghị định thư và nhóm Chuyên gia kỹ thuật đặc biệt về kinh tế xã hội,

Xét rằng, ở giai đoạn hiện tại không cần thiết lập một cơ quan phụ trợ mở cho các cố vấn khoa học và kỹ thuật theo Nghị định thư,

  1. Quyết định tiếp tục thiết lập khi cần thiết và tùy thuộc vào sự có sẵn của các quỹ, các nhóm chuyên gia kỹ thuật đặc biệt với các nhiệm vụ cụ thể để cung cấp lời khuyên về một hoặc nhiều vấn đề khoa học và kỹ thuật;
  2. Đồng thời quyết định xem xét các kinh nghiệm thu thập được và các bài học kinh nghiệm từ các nhóm chuyên gia kỹ thuật đặc biệt khi thành lập các nhóm chuyên gia tương tự trong tương lai, bao gồm việc tổ chức các diễn đàn chuyên gia trực tuyến mở trước khi có cuộc gặp mặt trực tiếp với các nhóm chuyên gia kỹ thuật đặc biệt trong tương lai;
  3. Khuyến khích các Bên, các Chính phủ khác và các tổ chức có liên quan cung cấp đủ ngân quỹ để cho phép các nhóm chuyên gia kỹ thuật đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của mình có hiệu quả.

Nguồn: cbd.int