Nội dung quyết định về Cơ chế tài chính và nguồn lực của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 25 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học,

Nhắc lại điều 28 của Nghị định thư Cartagena,

Sau khi xem xét thông tin về an toàn sinh học trong báo cáo của Hội đồng về Cơ chế Môi trường Toàn cầu cho Hội nghị các Bên tham gia Công ước tại cuộc họp lần thứ 13 (UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1),

Đồng thời cũng xem xét thông tin về an toàn sinh học trong báo cáo của tổ chuyên gia đánh giá đầy đủ các khoản tiền cần thiết cho việc thực hiện Công ước và các Nghị định thư để bổ sung lần thứ 7 cho Quỹ Môi trường Toàn cầu (UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2),

Ghi nhớ những quyết định trước về hướng dẫn cơ chế tài chính liên quan đến các chương trình ưu tiên để hỗ trợ việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Cartagena,

  1. Thông báo hướng dẫn trước đây củng cố đối với cơ chế tài chính liên quan đến Nghị định thư Cartagena (UNEP/CBD/COP/13/12, annex II, section B);
  2. Đề xuất với Hội nghị các Bên rằng bao gồm các yếu tố theo đây trong khuôn khổ kết quả theo định hướng kết quả đầu ra của chương trình bốn năm (2018-2022) để bổ sung lần thứ 7 cho Quỹ Uỷ thác về Môi trường của Quỹ Toàn cầu:

(a) Kết quả 1: Tăng số lượng phê chuẩn Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học và Nghị định thư Bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về Pháp lý và Bồi thường;

(b) Kết quả 2: Thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học quốc gia và Nghị định thư Bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về Pháp lý và Bồi thường;

(c) Kết quả 3: Các bên thực hiện các nghĩa vụ báo cáo theo Nghị định thư, thông qua việc trình các báo cáo quốc gia và thông tin có liên quan thông qua BCH về an toàn sinh học;

  1. Cũng đề xuất với Hội nghị các Bên rằng:

(a) Xem xét đầy đủ Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học trong các điều khoản tham chiếu được thông qua để đánh giá lần thứ năm về tính hiệu quả của cơ chế tài chính theo Công ước;

(b) Mời các bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học phản ứng chủ động đối với cuộc khảo sát để đánh giá lần thứ năm về tính hiệu quả của cơ chế tài chính theo Công ước;

  1. Ngoài ra đề xuất với Hội nghị các Bên, thông qua hướng dẫn về cơ chế tài chính đối với hỗ trợ thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, mời Cơ quan Môi trường Toàn cầu:

(a) Tiếp tục tài trợ cụ thể cho các Bên hội đủ điều kiện để đưa vào các khung an toàn sinh học quốc gia của họ;

  1. b) Tiếp tục tài trợ cho các dự án và hoạt động xây dựng năng lực về các vấn đề được xác định bởi các Bên nhằm thúc đẩy việc thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, bao gồm các dự án hợp tác khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm, khai thác tính kết hợp đồng vận;

(c) Đảm bảo rằng chính sách, chiến lược, các ưu tiên của chương trình và tiêu chuẩn được áp dụng trong phụ lục I của quyết định I / 2 của Hội nghị các Bên được tuân thủ một cách hiệu quả liên quan đến việc tiếp cận và sử dụng các nguồn tài chính.

Nguồn: cbd.int