Việt Nam trở thành Bên tham gia của Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học từ khi nào?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Là một quốc gia đang phát triển, một mặt Việt Nam khẳng định ưu tiên phát triển CNSH trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Mặt khác, Việt Nam cũng nhận thức được những rủi ro có thể có của CNSH. Ngày 19 tháng 1 năm 2004, Việt Nam chính thức trở thành Bên tham gia của Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học.