Cơ cấu tổ chức cấp quốc gia của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Các Bên tham gia phải chỉ định cơ quan quốc gia để thực hiện các chức năng liên quan đến Nghị định thư. Mỗi Bên tham gia cần phải chỉ định một cơ quan đầu mối quốc gia thay mặt quốc gia liên lạc với Ban thư ký. Chức năng liên lạc bao gồm tiếp nhận thông tin về các cuộc họp liên quan đến Nghị định thư do Ban thư ký cung cấp và được mời cung cấp ý kiến về các vấn đề đang được thảo luận và hành động phù hợp với vai trò của mình.

 

Mỗi Bên tham gia cũng cần phải chỉđịnh một hoặc nhiều cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm thực hiện các chứcnăng quản lý theo yêu cầu của Nghị định thư và sẽ được trao quyền để thay mặtquốc gia thực hiện những chức năng này. Một Bên tham gia có thể chỉ định một cơquan thực hiện cả hai chức năng đầu mối và cơ quan có thẩm quyền. Trước ngàyNghị định thư có hiệu lực, mỗi Bên tham gia, phải thông báo cho Ban thư ký vềtên và địa chỉ của cơ quan đầu mối và (các) cơ quan có thẩm quyền. Ban thư kýduy trì danh sách các cơ quan đầu mối và (các) cơ quan có thẩm quyền trên BCH.

Ngoài cơ cấu tổ chức được quy định bởi Nghị địnhthư, cuộc họp COP-MOP I kêu gọi các Bên gia cũng như các Chính phủ, các tổ chứcvà các bên có liên quan tham gia cộng tác với BCH để đề cử các đầu mối quốc giaphù hợp để thực hiện vai trò này.