Các Bên tham gia cần có những hành động gì trong trường hợp có vận chuyển xuyên biên giới không chủ đích LMO?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Khi một Bên tham gia biết có sự vận chuyển không chủ đích LMO có khả năng gây tác động bất lợi đến đa dạng sinh học và sức khỏe con người, thì Bên đó phải thông báo cho Quốc gia bị ảnh hưởng hay có tiềm năng bị ảnh hưởng, cho BCH và các tổ chức quốc tế có liên quan về thông tin của giải phóng không chủ đích.

 

Các Bên tham gia ngay lập tức phải tư vấn cho quốc gia bị ảnh hưởng hay có khả năng bị ảnh hưởng nhằm cho phép họ xác định các biện pháp đáp ứng khẩn cấp.