Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học có giải quyết vấn đề trách nhiệm pháp lý và đền bù cho những thiệt hại do vận chuyển xuyên biên giới LMO gây ra?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Trong khuôn khổ của Nghị định thư, tại COP-MOP I, các Bên tham gia thông qua quá trình soạn thảo các quy tắc và thủ tục quốc tế về trách nhiệm pháp lý và đền bù các thiệt hại do vận chuyển xuyên biên giới các LMOs. Các Bên tham gia hoàn tất quá trình này trong 4 năm. Đăng ngày 09-04-2012 trong chuyên mục Câu hỏi thường gặp

Theo Nghị định thư, COP-MOP I sẽ thiết lập một nhóm công tác mở rộng gồm các chuyên gia kỹ thuật và pháp lý có liên quan để soạn thảo các thủ tục và nguyên tắc quốc tế về trách nhiệm pháp lý và đền bù các thiệt hại do vận chuyển xuyên biên giới LMO.