Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học giải quyết vấn đề bảo vệ thông tin mật như thế nào?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Phù hợp với thủ tục AIA và các thủ tục khác của Nghị định thư, nhà thông báo phải nộp các thông tin cho Bên tham gia nhập khẩu để Bên tham gia nhập khẩu ra quyết định về việc nhập khẩu LMO. Ngược lại, Bên tham gia nhập khẩu có trách nhiệm cho phép nhà thông báo xác định thông tin nào cần được coi là thông tin mật. Bên tham gia nhập khẩu có thể yêu cầu nhà thông báo lý giải vì sao một thông tin cụ thể phải được giữ bí mật và Bên nhập khẩu phải hỏi ý kiến của nhà thông báo về việc công khai thông tin.

Mỗi Bên tham gia phải bảo vệ thông tin mật theo quy định của Nghị định thư. Họ cần phải thực hiện thủ tục bảo vệ và đối xử với các thông tin một cách không thiên vị so với thông tin mật liên quan đến LMO được tạo ra trong nước. Bên tham gia nhập khẩu sẽ không được sử dụng thông tin mật cho mục đích thương mại trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của nhà thông báo. Trừ khi nhà thông báo rút hồ sơ thì các thông tin liên quan đến (a) tên và địa chỉ của nhà thông báo, (b) mô tả chung về LMO; (c) kết quảđánh giá rủi ro; (d) phương pháp và kế hoạch đáp ứng khẩn cấp sẽ không được xem là các thông tin mật.

Cũng cần lưu ý rằng một khi thông tin được cung cấp trên BCH theo Điều 20 và các điều khoản khác của Nghị định thư thì nó sẽ không được xem là thông tin mật và là đối tượng được công bố rộng rãi.