Thế nào là quản lý an toàn sinh học?

Ngày cập nhật 10 Tháng Tư 2012

Quản lý an toàn sinh học (ATSH) gồm những hành động/biện pháp nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ những rủi ro tiềm ẩn do công nghệ sinh học hiện đại và các sản phẩm của chúng gây ra.

Theo Nghị định thư Cartagena, quản lý ATSH được thực hiện dựa trên nguyên tắc phòng ngừa. Theo đó, khi có nguy cơ xảy ra những tác hại nghiêm trọng và không thể khắc phục thì nhà quản lý có thể dừng các hoạt động có liên quan và không nhất thiết phải đưa ra các chứng cứ khoa học đầy đủ về những tác hại này.

Để quản lý ATSH, cần thiết phải xây dựng và vận hành được khung quản lý quốc gia về ATSH. Hiện nay trên thế giới, các quốc gia phát triển là trung tâm của nền công nghiệp sinh học toàn cầu đã vận hành khung ATSH quốc gia. Trong khi đó, nhiều quốc gia đang phát triển mới bắt đầu thiết lập hệ thống quản lý ATSH.