Trở thành Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học có lợi ích gì?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Nghị định thư mở ra nhiều lợi ích to lớn cho các bên tham gia qua việc cung cấp một bộ quy tắc liên quan đến LMO có khả năng được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu. Trong đó đặc biệt quan trọng là Nghị định thư đảm bảo sự rõ ràng trong vận chuyển xuyên biên giới LMO và việc áp dụng thủ tục AIA đối với vấn đề nhập khẩu. Hơn nữa, việc trở thành Bên tham gia Nghị định thư sẽ có một số lợi ích sau:

– Ảnh hưởng đến việc thực thi Nghị định thư và việc định hình phát triển Nghị định thư trong tương lai thông qua việc tham gia vào quá trình ra quyết định tại COP-MOP;

– Đối với các Bên tham gia là quốc gia đang phát triển hay có nền kinh tế chuyển đổi, sẽ có đủ tư cách nhận hỗ trợ tài chính từ GEF (cơ chế tài chính của Nghị đinh thư) để tăng cường năng lực cũng như nhận được hỗ trợ khác để thực hiện Nghị định thư và tham gia vào các quá trình của Nghị định thư;

– Tăng cường tầm nhìn và độ tin cậy của hệ thống quản lý an toàn quốc gia trong cộng đồng toàn cầu;

– Góp phần hài hòa các quy tắc, thủ tục và thực hành trong quản lý vận chuyển xuyên biên giới LMO;

– Tạo các cơ chế và cơ hội thuận lợi cho các chính phủ hợp tác với các chính phủ khác, các khu vực tư nhân và xã hội trong tăng cường ATSH;

– Tăng cường tiếp cận với các công nghệ và dữ liệu có liên quan và có lợi từ việc thường xuyên trao đổi thông tin và chuyên môn;

– Thể hiện cam kết bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học thông qua thực thi các biện pháp ATSH.