Nội dung quyết định về Phương thức hoạt động của Cơ quan phụ trợ về thực hiện của Ban Thư ký của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 26 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học

  1. Xác nhận phương thức của Cơ quan phụ trợ về thực hiện được thông qua bởi Hội nghị các Bên tham gia Công ước trong quyết định XIII / 25;
  2. Quyết định rằng cách thức hoạt động của Cơ quan phụ trợ về thực hiện nên được áp dụng, phương thức hoạt động của Cơ quan phụ trợ về thực hiện khi phục vụ Nghị định thư Cartagena.

Nguồn: cbd.int