Mục tiêu thiết lập Trung tâm Trao đổi Thông tin An toàn sinh học của quốc gia?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Nhằm chia sẻ các thông tin về an toàn sinh học nói chung cũng như thực hiện nghĩa vụ đối với Nghị định thư và trách nhiệm do Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường/Tổng cục Môi trường thiết lập Trung tâm trao đổi thông tin về an toàn sinh học quốc gia

 

1.Là một công cụ tra cứu các thông tin về an toàn sinh học bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo đánh giá rủi ro, các chương trình xây dựng năng lực, các thỏa thuận song phương và đa phương, các chuyên gia về an toàn sinh học,các tin tức cập nhật hàng ngày về an toàn sinh học.

2.Là nơi để thực hiện cơ chế trao đổi thông tin giữa các Bộ, ngành liên quan trong đó cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, các đầu mối của các Bộ, ngành liên quan sẽ gửi thông tin liên quan về an toàn sinh học liên quan đến ngành mình quản lý (thông qua Username và Password được cấp) cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đưa lên trang Web và đáp ứng với Cổng thông tin an toàn sinh học của Quốc tế.