Mục đích của việc đánh giá rủi ro đối với sinh vật biến đổi gen là gì?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Đánh giá rủi ro nhằm xác định mối nguy hiểm tiềm ẩn và đánh giá mức độ thiệt hại đã hoặc sẽ có thể xảy ra trong các hoạt động liên quan tới các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đối với sức khỏe con người, môi trường, việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

 

Kết quả đánh giá rủi ro giúp cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan có thẩm quyền để ban hành các quyếtđịnh cho phép nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khảo nghiệm, phóng thích; sản xuất, kinh doanh, sử dụng; nhập khẩu, xuất khẩu, lưu giữ và vậnchuyển các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vậtbiến đổi gen.