Khi phát hiện rủi ro, sự cố liên quan đến sinh vật biến đổi gen, tổ chức, cá nhân cần báo cáo ai ?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Căn cứ theo Điều 8 của Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 qui định:

 

-Khi xảy ra rủi ro, tổ chức, cá nhân phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắcphục rủi ro, kịp thời báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra rủiro.

-Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổchức thực hiện quản lý rủi ro và báo cáo với Bộ Tài nguyên và Môi trường khi córủi ro xảy ra.