Hiện nay có những văn bản quy phạm pháp luật nào đề cập đến vấn đề quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, Việt Nam đã xây dựng các Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến vấn đề An toàn sinh học của sinh vật biến đổi gen:

 

* Các Luật:

– Luật Bảo vệ Môi trường 2005: Điều 87 quy định nguyên tắc chung của an toàn sinh học

– Luật Đa dạng sinh học 2008: Điều 65 đến Điều 69 quy định việc đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro và thông tin vềrủi ro của sinh vật biến đổi gen đến môi trường và đa dạng sinh học

– Luật An toàn thực phẩm 2010: quy định các nguyên tắc chung đảm bảo an toàn sức khỏe con người tránh các rủi ro do sinh vật biến đổi gen gây ra.

* Nghị định:

– Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Nghị định này quy định toàn diện các nội dung quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen từ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến khảo nghiệm, giải phóng ra môi trường và sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

– Nghị định số 108/2011/NĐ-CP ngày 30/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

* Các Thông tư:

– Thông tư 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2009 quy định về khảo nghiệm cây trồng biến đổi gen

– Thông tư 72/2009/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2009 ban hành danh mục cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiêm ở Việt Nam.

– Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT ngày 22/8/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen.

* Các Quyết định:

– Quyết định 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học.

– Quyết định 102/2007/QĐ-TTg ngày 10/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học.