Có sự khác biệt trong việc đánh giá thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm truyền thống không?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Nhìn chung người tiêu dùng cho rằng thực phẩm truyền thống (loại thực phẩm mà chúng ta đã tiêu dùng hàng ngàn năm qua) là an toàn.

 

Khi những loại thực phẩm mới được phát triển bằng các biện pháp tự nhiên, một số đặc tính hiện tại của thực phẩm có thể bị thay thế, người ta có thể yêu cầu các cơ quan quản lý thực phẩm của quốc gia kiểm tra các loại thực phẩm truyền thống này theo hướng tích cực hay không tích cực, nhưng đối với trường hợp thực phẩm truyền thống thì không phải lúc nào cũng tiến hành kiểm tra. Thực tế, những cây trồng mới được phát triển bằng kỹ thuật nhân giống thông thường có thể không được đánh giá một cách chínhxác bằng các công nghệ đánh giá rủi ro.

Đối với thực phẩm biến đổi gen, phần ớn các cơ quan quản lý thực phẩm quốc gia cho rằng cần phải có những đánh giácụ thể. Hệ thống đánh giá cụ thể đã được thiết lập nhằm đánh gía một cách chính xác các sinh vật biến đổi gen và các thực phẩm biến đổi gen có liên quan tới sức khoẻ của con người và môi trường. Đối với thực phẩm truyền thống nhìn chung các cơ quan có thẩm quyền quốc gia lại không tiến hành những đánh giá tương tự như vậy. Do đó có sự khác biệt đáng kể trong tiến trình đánh giá trước khi đưara bán trên thị trường hai nhóm thực phẩm này.

Một trong những mục tiêu của chươngtrình an toàn thực phẩm của tổ chức y tế thế giới đó là hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền ở các nước xác định các loại thực phẩm là đối tượng của việc đánhgiá rủi ro, bao gồm thực phẩm biến đổi gen và đề nghị những đánh giá chính xác.