Có cần dán nhãn sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen không?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Việc dán nhãn sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen là một biện pháp nhằm giúp người tiêu dùng có quyền tự do lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen hay không biến đổi gen.

 

Hiện nay, vì lợi ích của người tiêudùng, nhiều quốc gia bắt buộc dán nhãn sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinhvật biến đổi gen.

Tại Việt Nam, việc ghi nhãn đối vớihàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen đượcqui định tại Điều 43 của Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010:

-Tổ chức, cá nhân lưu thông hàng hoá có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm củasinh vật biến đổi gen trên thị trường với tỷ lệ lớn hơn 5% mỗi thành phần thì ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa còn phảithể hiện các thông tin liên quan đến sinh vật biến đổi gen trên nhãn hàng hóa.

-Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướngdẫn chi tiết việc ghi nhãn đối với hàng hóa có chứa sinh vật biến đổi gen, sảnphẩm của sinh vật biến đổi gen thuộc phạm vi quản lý của Bộ quản lý ngành, lĩnhvực.