Nhà nước có định hướng gì đối với quản lý an toàn sinh học và phát triển công nghệ sinh học?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng tới các chính sách tạo điều kiện cho sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là CNSH. Nghị quyết số 18/CP ngày 11/3/1994 của Chính phủ về Chiến lược phát triển công nghệ sinh học ở Việt Nam đến 2010, Chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam đến 2010 và gần đây là Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là những văn bản chính có tính định hướng chủ đạo cho sự phát triển CNSH ở nước ta.

 

Song song với quá trình ưu tiên phát triển CNSH, Chính phủ cũng đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quản lýATSH. Chiến lược Bảo vệ Môi trường quốc gia đến 2010 và định hướng đến 2020,ban hành ngày 2/12/2003, đã đề ra các mục tiêu cần đạt được đến năm 2010 và năm2020 cùng các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra.Trong đó có mục tiêu đến 2010, 100% sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào Việt Nam được kiểm soát. Ngày 19/1/2004, Việt Nam đã chính thức gia nhập Nghị địnhthư Cartagena về An toàn sinh học. Cùng với việc phê chuẩn này, rất nhiều hànhđộng khác đã được triển khai nhằm thúc đẩy công tác quản lý ATSH ở nước ta. Nghị quyết số 41 – NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Bộ Chính trị ban hành ngày 15/11/2004, đã xác định:”điều tra nắm chắc các nguồn tài nguyên thiên nhiên và có kế hoạch bảo vệ,khai thác hợp lý bảo vệ đa dạng sinh học; ngăn chặn sự xâm hại của các sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen gây ảnh hưởng xấu đến con người và môi trường;bảo vệ và chống thoái hóa thất thoát các nguồn gen bản địa quý hiếm.”. Chỉthị số 50-CT/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách và tăng cường công tác quản lý nhà nước về nghiêncứu, ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học. Sớm hình thành hệ thống tổ chứcquản lý nhà nước về an toàn sinh học”. Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ban hànhChương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW đã chỉ rõtrong nhiệm vụ: “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơchế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Nhiệmvụ này tập trung vào việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm hỗtrợ thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ giai đoạn đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Song song với quá trình xây dựngcác cơ chế chính sách là quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mớicác văn bản quy phạm pháp luật, trong đó ưu tiên ban hành quy chế quản lý antoàn sinh học đối với GMO và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ GMO, tiến tớixây dựng và ban hành Luật An toàn sinh học”.

Nhìn chung, đường lối và chủ trương chủ đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề phát triển CNSH và quản lý an toàn GMO là thúc đẩy phát triển CNSH, tăng cường ứng dụng của các nghiên cứu về CNSH vào nhiều mặt của đời sống xã hội, tăng cường vai trò của CNSH đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Đi đôi với sự phát triển của CNSH, phải đảm bảo sự an toàn đối với sức khỏe con người và môi trường.