Nghị định số 69/2010/NĐ-CP

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Một 2016

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen