Khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen yêu cầu những nội dung gì?

Ngày cập nhật 9 Tháng Ba 2012

CP ngày 21/6/2010 qui định:

 

1.Khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen là quá trình theo dõi, đánh giá ảnh hưởng củasinh vật biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học trong điều kiện cụthể của Việt Nam.

2.Khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen bao gồmcác nội dung chính sau đây:

a)Nguy cơ trở thành cỏ dại, dịch hại;

b)Nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sinh vật không chủ đích;

c)Nguy cơ làm thay đổi bất lợi đến hệ sinh thái xung quanh;

d)Các tác động bất lợi khác.