Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý an toàn sinh học của Tổng cục Môi trường và Cục Bảo tồn đa dạng sinh học?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường:

 

Các điểm g, h, i khoản 6 Điều 2 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Môi trường trong quản lý an toàn sinh học như sau:

  1. Là đầu mối quốc gia cung cấp thông tin chính thức về an toàn sinh học đối với các nước, các vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

h.Tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vựcvà các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp; xây dựng, phát triển hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, sảnphẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

  1. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối của Chính phủ về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen; thường trực Văn phòng giúp việc ban chỉ đạo liên ngành thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học và an toàn sinh học; làm đầu mối giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo liên ngành về những vấn đề có liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinhhọc.

 

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Môi trường, ngày 18/8/2009, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-TCMT quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo quyết định này, các nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý antoàn sinh học của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học được quy định như sau:

– Tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen do các bộquản lý ngành, lĩnh vực và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp; xây dựng, phát triển hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen; sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

– Giúp Tổng cục trưởng thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối của Chính phủ về quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen theo quy định của pháp luật;thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học và an toàn sinh học; làm đầu mối giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo liên ngành về những vấn đề có liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinhhọc.

– Xây dựng và thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu và cơ chếtrao đổi thông tin về đa dạng sinh học; đầu mối quốc gia cung cấp thông tin chính thức về an toàn sinh học đối với các nước, các vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật

– Xây dựng và trình các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học; làm đầu mối quốc gia thực hiện Nghị định thư Cartagena vềAn toàn sinh học.

-Xây dựng trình ban hành các quy định quản lý hoạt động dịch vụ về đa dạng sinh học; thực hiện các dịch vụ về kiểm định, giám định về loài,nguồn gen và an toàn sinh học.