Chu Hoàng Hà

Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

Địa chỉ cơ quan: Viện Công nghệ sinh học, VAST

Số điện thoại: 04 37562368

Fax: 04 38363144

Email: chuhoangha@ibt.ac.vn