Dương Văn Hợp

Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

Địa chỉ cơ quan: Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN

Số điện thoại: 04 37681695

Fax: 04 38347184