Đỗ Hữu Ất

Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

Địa chỉ cơ quan: Viện Di truyền nông nghiệp, VAAS

Số điện thoại: 047.560324

Email: dohuuatvdt@yahoo.com