Dương Hoa Xô

Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM

Số điện thoại: 0913933796

Email: hoaxo@hcm.vnn.vn