Đánh giá ngô biến đổi gen MON 89034 cho phép đổi mới theo Quy định (EC) số 1829/2003

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Sau khi nộp đơn đăng ký EFSA ‐ GMO ‐ RX ‐ 015 theo Quy định (EC) số 1829/2003 từ Bayer, Hội đồng EFSA về Sinh vật biến đổi gen đã được yêu cầu đưa ra đánh giá rủi ro khoa học về dữ liệu được gửi trong bối cảnh đổi mới ứng dụng ủy quyền đối với ngô biến đổi gen kháng côn trùng MON 89034, cho sử dụng làm thực phẩm và thức ăn, trừ trồng trọt trong EU. Dữ liệu nhận được trong bối cảnh của ứng dụng đổi mới này bao gồm các báo cáo giám sát môi trường thị trường, tìm kiếm và đánh giá hệ thống các tài liệu, các phân tích sinh học cập nhật và các tài liệu hoặc nghiên cứu bổ sung được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho người nộp đơn.

Hội đồng GMO đã đánh giá các dữ liệu này về các mối nguy hiểm mới có thể xảy ra, phơi nhiễm đã sửa đổi hoặc các yếu tố không chắc chắn về khoa học mới được xác định trong thời gian ủy quyền và không được đánh giá trước đó trong bối cảnh của ứng dụng gốc. Theo giả định rằng trình tự DNA của sự kiện trong ngô MON 89034 được xem xét để đổi mới giống với trình tự của sự kiện được đánh giá ban đầu, Hội đồng GMO kết luận rằng không có bằng chứng nào trong ứng dụng đổi mới EFSA ‐ GMO ‐ RX 015 cho các mối nguy mới , tiếp xúc sửa đổi hoặc sự không chắc chắn về mặt khoa học sẽ thay đổi kết luận của đánh giá rủi ro ban đầu trên ngô MON 89034.

Nguồn: efsa.europa.eu