Nghiên cứu: Phân tích để hỗ trợ đánh giá an toàn môi trường: Sử dụng dữ liệu đếm sinh vật không chủ đích từ các thử nghiệm thực địa với khoai tây biến đổi gen

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Tác giả trong bài viết này xem xét phân tích thống kê dữ liệu đếm côn trùng từ các thí nghiệm hiện trường với các cây trồng biến đổi gen (GM). Các thử nghiệm như vậy được thực hiện để đánh giá an toàn môi trường. Các tác động tiềm năng đối với các sinh vật không chủ đích (NTO), như các chỉ số về đa dạng sinh học, được nghiên cứu. Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đưa ra hướng dẫn rộng rãi về đánh giá rủi ro môi trường (ERA) của các cây trồng GM. Các thí nghiệm hiện trường phải chứa các loại cây so sánh phù hợp làm chuẩn để đánh giá các điểm cuối được chỉ định.

Trong bài báo này, một cách thức chi tiết được đề xuất để thực hiện phân tích dữ liệu cho mục đích đánh giá an toàn môi trường. Giao thức bao gồm đặc điểm kỹ thuật của một danh sách các điểm cuối và các mối quan hệ phân cấp của chúng, đặc điểm kỹ thuật của các mức phân tích dữ liệu dự định và đặc điểm kỹ thuật của các giới hạn tạm thời quan tâm để quyết định về nhu cầu điều tra thêm. Giao thức nhấn mạnh một biểu diễn đồ họa của các ước tính và khoảng tin cậy cho tỷ lệ dư thừa trung bình cho cây trồng GM và cây trồng so sánh của nó. Giải thích chủ yếu dựa vào kiểm tra tương đương, trong đó khoảng tin cậy được so sánh với các giới hạn quan tâm. Phương pháp đề xuất được minh họa bằng dữ liệu đếm côn trùng học từ các thử nghiệm đa trường, đa vị trí. Một dòng khoai tây biến đổi gen (với khả năng kháng bệnh sương mai muộn) đã được so sánh với giống khoai tây thông thường ban đầu ở Hà Lan và Ireland trong hai năm liên tiếp (2013, 2014). Nó được chỉ ra rằng cách thức bao gồm các phương án thay thế để đánh giá an toàn do các câu hỏi nghiên cứu khác nhau và / hoặc các lựa chọn chuyên gia. Hiển thị đồ họa của kiểm tra tương đương ở một số cấp độ phân cấp và giải thích của chúng được trình bày cho một trong những sơ đồ này. Các phương pháp đề xuất nên được giúp đỡ trong ERA của GM hoặc các cây trồng mới khác.

Nguồn: ncbi.nlm.nih.gov