Cải dầu (Brassica napus L.) mang sự kiện chuyển gen MS8 được Bộ NN&PTNT cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Ngày cập nhật 5 Tháng Một 2020

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 254/QĐ-BNN-KHCN cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đối với Cải dầu có tên khoa học Brassica napus L., với sự kiện chuyển gen MS8, mang tính trạng bất dục đực và chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium của Công ty TNHH Bayer Việt Nam.

Một số lưu ý của Quyết định đối với tổ chức, cá nhân được cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi như sau: Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi được cấp trên cơ sở hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký đảm bảo thực vật biến đổi gen trên không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đối với con người và vật nuôi; Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết để có đậu tương biến đổi gen FG72 sử dụng đúng mục đích đã đăng ký và cần tuân thủ các quy định tại Điều 17 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; các quy định hiện hành về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và quy định đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Trước đó, Bộ NN&PTNT đã cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi mang sự kiện chuyển gen: T25 (Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium, năm 2015); A5547-127 (Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium, năm 2015); A2704-12 (Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium, năm 2015) và năm 2020, Bộ NN&PTNT đã cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi mang sự kiện chuyển gen cho Công ty TNHH Bayer Việt Nam: MS8 (Cải dầu bất dục đực và chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium) cho Công ty TNHH Bayer Việt Nam.

Nguồn: Phòng LGA, Cục BTĐD