Sự kiện biến đổi gen MON87427

Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam
Tên thông thường và tính trạng Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc Glyphosate trên một số mô chọn lọc
Hạn chế
Diện rộng
Giấy chứng nhận an toàn sinh học
Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3659/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015