Sự kiện biến đổi gen MON810

Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam
Tên thông thường và tính trạng Ngô kháng sâu đục thân
Hạn chế 107/QĐ-BNN-KHCN 14/01/2016
Diện rộng
Giấy chứng nhận an toàn sinh học
Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3663/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015